Hoppa till innehåll

Alla tjänar på mångfald

Med mångfald på jobbet tar vi vara på kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Frågan som måste besvaras är, hur konkurrenskraftigt är vårt företag gentemot ett där medarbetarna speglar hela samhället?

Men vad är mångfald?

Det finns egentligen ingen enhetlig definition av ordet mångfald. Det handlar mer om att välkomna likheter och olikheter i vår vardag. 

Med mångfald menar vi ofta definitionen som finns i diskrimineringslagen där de sju diskrimineringsgrunderna omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Vill ni läsa hela diskrimineringslagen finns den här

Mångfald i arbetslivet handlar främst att välkomna likheter och olikheter samtidigt som vi utnyttjar många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

 

"Är ni lika varandra i företaget? Synd!"

Vilka fördelar ger mångfald i arbetslivet?

Innan jag ger min syn på det vill jag be dig att se dig omkring på din arbetsplats.
Är ni lika varandra? Synd!
För oavsett om ni är ett antal män som kommer från Mumbai eller ett antal kvinnor från Kista, i mer eller mindre samma ålder, är ni troligen ganska överens om hur ni ska lösa problem eller hur saker ska hanteras. Det är ju trevligt att tycka lika, då slipper vi konflikt, men hur innovativt blir det egentligen?
Jag gissar att det är ganska sällan banbrytande idéer ploppar upp eller att det blir mycket diskussion för att ni är oeniga på era möten.
Att rekrytera en blandad personalgrupp är något alla vinner på. Man får in fler perspektiv, det leder till större kreativitet och olika synsätt vilket skapar ett stort mervärde till organisationen.

Mångfald genererar goodwill

Ni får ett starkare varumärke (och något att skryta om).

Mångfald skapar en bättre miljö och en attraktivare arbetsplats.

En inkluderande arbetsmiljö där alla anställda känner sig respekterade och sedda gör att  personalen mår bättre. Mår personalen bra presterar de bättre och lojaliteten gentemot företaget ökar. Blir detta känt utanför företaget kommer medarbetarna att tala positivt om er som arbetsgivare och det lockar andra talanger att söka sig till ert företag.

Diskussionerna kommer kanske inte att bli lättare men det kommer att finnas många olika åsikter och perspektiv. Det utvecklar företaget!

Mångfald ökar kreativitet och lönsamhet

Mångfald ökar som sagt kreativiteten. I ett antal undersökningar gjorda av McKinsey som går under namnet ”Women Matter” kom de fram till att de företag som är mest jämställda  hade 40% högre avkastning på eget kapital än bolag med enbart män i ledningen. Är det för att kvinnorna gör något som är typiskt kvinnligt? Nej det är blandningen av erfarenheter och perspektiv som ger dynamiken.

"Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa. Dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald."

Vad ska man tänka på?

Alla människor är i grunden sociala djur och den kultur som präglar gruppen eller företaget har stor betydelse. Befinner vi oss i en grupp som präglas av tolerans och öppenhet påverkar det gruppens medlemmar att bli mer öppna.
Motsatsen uppstår i grupper som domineras av ifrågasättanden, attacker och sarkasmer. I den typen av grupper blir man mer försiktig och rädd.
Alla på en arbetsplats är ansvariga för den kultur som finns, den skapas av ord och  handlingar i gruppen.

Även om det är chefen och ledaren som har det formella  ansvaret måste alla samarbeta för att skapa ett inkluderande arbetsklimat.

Policydokument i all ära men det är enligt min uppfattning viktigare att vi jobbar aktivt med den vardagliga interaktionen och kommunikationen.

Sätt mål för jämställdhet och mångfald

Vad vill vi uppnå?

Behandla alla lika? Utjämna de skillnader som redan finns? Lika många av män och kvinnor eller största möjliga variation inom gruppen? Vad är era (företagets) drivkrafter och er motivation till arbetet?

Koppla målen till er huvudverksamhet.

Är koppling till verksamheten och målen för jämställdhet specifika, realistiska och verksamhetsnära är sannolikheten större att de uppfylls. Fundera på vad som kan ge er konkurrensfördelar. Hur vill ni kännetecknas i er bransch?

Gör en nulägesanalys

Detta görs för att se vilka svagheter, problem och behov som finns. 

Var konkret!

Vad, hur, när och vem ska göra det? Kan det utvärderas? Undvik begrepp som bör, vår avsikt är eller ska eftersträvas.

Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål.

Ingen förändring sker direkt. Långsiktiga mål 5 år, kortsiktiga på ca 1 år. Följ upp och utvärdera.

Sätt delmål.

Går det att bryta ner målen på enheter, team eller avdelningar. Gör det!

Hellre få än många mål!

Sätt inte för många mål. Färre mål ökar tydligheten!

Involvera och gör personalen delaktig.

Personalen som ska leva med målen och omsätta dem i sitt arbete måste förstå varför det ska göras, vad som menas med det och vara motiverade till att utföra arbetet.

Integrera jämställdhets- och mångfaldsmål i alla delar av verksamheten

"Vad är motsatsen till mångfald? Enfald?"

I det långa loppet riskerar vi att förlora viktig innovationskraft och konkurrensfördelar om vi inte hittar sätt att inkludera och skapa mångfald. Det finns också en stor risk att vi som arbetsplats inte kommer att attrahera den typ av medarbetare vi vill ha.

För trots allt vad är motsatsen till mångfald? Enfald? 

Fortsätt läsa våra inlägg

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10